Üyelik Sözleşmesi

ANNEYLEBEBEK.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Anneylebebek.com Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.anneylebebek.com web sitesinin (“Site”) sahibi, John F.Kennedy Cad. 146/3 GOP Çankaya Ankara adresinde mukim Eniyikom Perakende Ve Dış Ticaret Ltd.Şti. (Bundan böyle “Eniyikom” olarak anılacaktır) ile Siteye üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu Üyenin Siteden yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

Üye, Sitede kayıt işlemlerini tamamlayıp, kullanıcı adı, e-posta adresini ve giriş şifresini onayladıktan sonra işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile Siteyi kullanmaya başlayabilir. Üyenin bir tüzel kişi olması halinde, Sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Eniyikom, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, Siteyi kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumludur.

3.2. Üye, Sitede başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.3. Üye, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.4. Sitede Üye tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyenin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Eniyikom ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Eniyikomun, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Üye, Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Eniyikomun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6. Üyenin Siteden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üyeye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üyeye aittir.

3.7. Eniyikom, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üyenin verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Üye, Sitenin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Eniyikomdan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8. Üye, diğer üyelerin bilgilerine ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üyeye aittir.

3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Eniyikomu bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.10. Eniyikomun her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin Üyenin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üyeye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

3.11. Sitenin tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Eniyikomun mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından Eniyikomun yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

3.12. Eniyikom tarafından, Sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, Sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13. Eniyikom, kullanıcılarına ve üyelerine daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek, Sitenin kullanımını kolaylaştırmak için yapacağı kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda Üyenin önceden rızasını almadan Üyenin kişisel bilgilerini kullanabilir. Eniyikom, Üyenin Site üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.14. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Sitenin, Eniyikomun ve Eniyikom markalarının ürün ve hizmet tanıtımlarının, reklamlarının, kampanyalarının, anket ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi ve ilanların kendisine gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Siteye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerinin ve davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Eniyikom tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de bu verilerin Eniyikom tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Eniyikomu sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini iletisim@anneylebebek.com e-posta adresine iletebilir.

3.15. Eniyikom, Üyenin kişisel bilgilerini yürürlükte olan kanun ve düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda ve Üyenin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.

3.16. Sitenin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üyenin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Siteye girmesiyle birlikte kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

3.17. Eniyikom, Sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan üye bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

3.18. Eniyikom, işbu Sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler için hüküm ifade edecektir.

3.19. Eniyikom ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması Üyenin sorumluluğundadır. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Eniyikom sorumlu tutulamaz.

3.20. Sitede ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan diğer web sitelerine bağlantılarla ilgili riskler Üyeye aittir.

3.21. Üye, Eniyikomun işbu Sözleşmeyi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile Sözleşmenin devrine şimdiden izin verdiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.22. Üyenin Eniyikoma bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Üyenin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Eniyikom tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

4. FORUM ALANLARI

Site, Eniyikoma bilgi dönmesini ve üyeler arasında gerçek zamanlı etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir. Eniyikom, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemekle yükümlü değildir. Üye, forum alanlarını kullanırken aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul eder.

• Üye, başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engelleyemez.
• Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerelde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.
• Üye, bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalayamaz ya da iletemez.
• Üye, bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalayamaz ya da iletemez.
• Üye, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz, iletemez ya da kullanamaz.

Üye, Sitenin bu hizmetini kullanırken, Eniyikomun forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılır. Ancak, Eniyikom, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal ve idari isteğe yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Eniyikom tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Eniyikom, Üyenin işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üyenin üyeliğini iptal ederek Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

6. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK

Üyenin üyelik kaydı, Üyenin işbu Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuması ve kabul etmesiyle gerçekleşir. Üye, işbu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme Üyenin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.